Υποχρεωτική Ενημέρωση

Υποχρεωτική Ενημέρωση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

Βάσει των άρθρων 28 & 29 του Ν. 4583/2018

Στοιχεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή σας:

 • Επωνυμία: Μάλετσεκ & Συνεργάτες Ελλάς, Σακάρογλου Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Έδρα: Βασιλικό Χαλκίδας στην Εύβοια επί της Ασκληπιού & Ευριπίδου ΤΚ: 34002
 • ΑΦΜ: 095512758      
 • ΔΟΥ: Χαλκίδας
 • Επιμελητήριο: Ευβοίας 
 • Α. Μητρώου: 28009 
 • Α. Ειδ.μητρώου: 41    
 • Αρ. ΓΕΜΗ: 46157222000
 • Ιδιότητα ασφαλιστικού διαμεσολαβητή: Ασφαλιστικός Πράκτορας
 • Τηλ: 22210 51710      
 • e-mail: info@maletschek.gr 
 • ιστοσελίδα: www.maletschek.gr

Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να εξακριβωθούν μέσω του Διαδικτυακού συνδέσου Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης: http://insuranceregistry.uhc.gr

Υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Οι υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που παρέχει η «Μάλετσεκ & Συνεργάτες Ελλάς» συνίστανται στην παρουσίαση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι παρεχόμενες προς τους πελάτες συμβουλές από την «Μάλετσεκ & Συνεργάτες Ελλάς», υπό την ιδιότητά της ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δίδονται βάσει των πληροφοριών που παρέχουν οι ίδιοι οι πελάτες, όπως αυτές καταχωρούνται στο ειδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ», είναι δε πλήρως τεκμηριωμένες και απόλυτα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους. Η «Μάλετσεκ & Συνεργάτες Ελλάς» δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή/και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται, ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Η αποδοχή των αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση ή/και αποδοχή των ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε πραγματοποιείται από τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει. Η «Μάλετσεκ & Συνεργάτες Ελλάς» ασκεί τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μέσω μη αποκλειστικής συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες με βάση έγγραφη μεταξύ τους σύμβαση. Από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχει δοθεί εντολή είσπραξης ασφαλίστρων στην «Μάλετσεκ & Συνεργάτες Ελλάς» η οποία αμείβεται βάσει προμήθειας που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο.

Η «Μάλετσεκ & Συνεργάτες Ελλάς» δεν προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση.

Η «Μάλετσεκ & Συνεργάτες Ελλάς» δεν έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που να υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής.

Καμία ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην «Μάλετσεκ & Συνεργάτες Ελλάς» που να υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής.

Διευθέτηση παραπόνων / Περιπτώσεις καταγγελιών

Για τυχόν παράπονα και για την επίλυση αυτών μπορείτε να απευθυνθείτε «Μάλετσεκ & Συνεργάτες Ελλάς» στα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και για πράξεις που αντιβαίνουν στα χρηστά συναλλακτικά ήθη, που προσκρούουν στην δημόσια τάξη και ιδιαίτερα για πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να καταλογιστούν στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή οι ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα ΤΚ 10250, Τηλ.Κέντρο: 2103201111, ιστοσελίδα: www.bankofgreece.gr). Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών οι ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνηγόρου του Καταναλωτή (Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 144, Αθήνα ΤΚ 11471, τηλ: 2106460862, ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr, e-mail grammateia@synigoroskatanaloti.gr) χωρίς να περιορίζεται η εξωδικαστική λύση της διαφοράς ενώπιον και άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.